Blog
Účinky mikrovlnných zariadení na potraviny človeka

Zariadenia na varenie mikrovlnami pôvodne vyvinuli a skúmali nemeckí vedci v rámci vývoja mobilného tylového zariadenia, skúšobne nasadeného v priebehu invázie do Sovietskeho zväzu. Týmito výkonnými elektronickými aparáty, umožňujúcimi masovú prípravu jedál, chcela Wehrmacht riešiť logistické problémy spojené s palivom pre poľné kuchyne. Navyše ponúkali oveľa rýchlejší výdaj stravy vojakom, ako tradičné zariadenia. Po počiatočnom nadšení však bolo od ďalších experimentov tohto druhu upustené. Ako sami zistíte, stalo sa tak z dobrých dôvodov ...

Spojenci potom po vojne objavili dokumentáciu o lekárskom výskume spojenom s vývojom týchto aparátov. Tieto dokumenty boli spoločne s experimentálnym mikrovlnným vybavením prevezené do USA, kde ich Ministerstvo vojny utajil s odvolaním sa na vedecký výskum.

Niektoré z ukoristených zariadení získali už predtým vedci v Sovietskom zväze a začali ich skúmať samostatne. Získanými poznatkami znepokojení Rusi, ktorí vykonali zatiaľ obozretnejší výskum biologických účinkov mikrovĺn, nakoniec zakázali používanie podobných zariadení zákonom, stanovili doteraz najprísnejšie normy týkajúce sa ochrany pred expozíciou mikrovlnami a nimi vytváranými polí a zverejnili celosvetové varovanie o biologickom a environmentálnom riziku vyplývajúcom z užívania elektronických zariadení na týchto frekvenciách (viac informácií WM magazín č.1).

Zhrnutie lekárskych výskumov

Základný nemecký výskum ohľadom biologických účinkov mikrovlnných zariadení vykonávala Humboldtova univerzita v Berlíne v rokoch 1942-43, teda v období, keď prebiehalo vojenské ťaženie Barbarossa. Počnúc rokom 1957 až donedávna potom vykonával štúdia na tomto poli najmä Inštitút pre rádiové technológie a ďalšie vedecké pracoviská bývalého Sovietskeho zväzu.

Spoločné zistenia nemeckých a ruských výskumníkov mikrovĺn možno zaradiť do zhruba troch kategórií: rakovinotvorné účinky, vplyvy na výživnú hodnotu potravín a biologické účinky vystavenia ľudského organizmu mikrovlnným emisiám.

Pôsobenie mikrovĺn na potraviny:

Na potravinách vystavených mikrovlnám boli pozorované nasledujúce zmeny:

Mäso: počas prípravy v mäse vzniká známy karcinogén, d-nitrosodiethanolamin.
Proteíny: v proteínoch dochádza k aktívnej destabilizácii biomolekulárnych väzieb.
Zvýšená rádioaktivita: medzi mikrovlnami spracovanou potravou a ľubovoľnou rádioaktivitou v ovzduší vznikajúca "väzba" spôsobí výrazný nárast nasýtenia potravín časticami alfa a beta.
Mlieko a obilniny: v bielkovinových zlúčeninách obsiahnutých v mlieku a obilných zrnách vznikajú rakovinotvorné látky.
Zmrazené potraviny: použitie mikrovĺn na rozmrazovanie potravín má za následok zmeny katabolizmu (štiepenie) glykozidov a galaktosidů [1].
Zelenina: už extrémne krátke vystavenie surovej, varenej alebo mrazenej zeleniny mikrovlnám mení katabolizmus alkaloidov [2].

Dôsledky pre ľudské telo

Zažívací systém: labilný katabolizmus potravín upravených v mikrovlnnej rúre mení elementárne potravinové substancie a vyvoláva poruchy trávenia.
Lymfatický systém: V dôsledku chemických zmien v potravinových substanciách sa objavujú poruchy funkcií lymfatického systému. Dôsledkom je strata telesnej obrany voči určitým formám neoplazmy (rakovinového bujnenia).
Krv: V krvnom sére osôb, ktoré jedli mikrovlnami pripravenú potravu bolo pozorované vyššie ako normálne percento rakovinových buniek (cytoma).
Mozog: účinky zvyškového magnetizmu môžu vystaviť psychoneurálne receptory v mozgu vplyvu umelých mikrovlnných vysokofrekvenčných polí reléových staníc a televíznych prenosových systémov.
Voľné radikály: z určitých molekulárnych formácií stopových minerálov v rastlinných substanciách (predovšetkým v surovej koreňovej zelenine) vznikajú rakovinotvorné voľné radikály.
Zvýšený výskyt rakoviny žalúdka a čriev: bolo pozorované štatisticky vyššie percento rakovinových rastov v týchto orgánoch, plus všeobecné zrútenie periférneho bunkového tkaniva a postupná degenerácia zažívacích a vylučovacích funkcií.

Mikrovlny a výživné hodnoty potravín

Vystavenie mikrovlnám vyvolalo výrazné zníženie výživnej hodnoty všetkých študovaných potravín. Nasledujú najdôležitejšie výsledky.

Znehodnoteniu vitamínov a minerálov: v každej testovanej potravine klesla biologická využiteľnosť podstatných živín. Ide napríklad o B komplex, vitamíny C a E, základné minerály a lipotropy [3].
Rozpad vitálnych energetických polí: kapacita vitálnych energetických polí všetkých testovaných potravín klesla o 60 až 90 percent.
Zníženie stráviteľnosti plodov a zeleniny: mikrovlny menia metabolické reakcie a spôsobilosť integrácie alkaloidov, glykozidov, alaktosidov a nitrilosidov [4].
Znehodnotenia mäsa: mikrovlny v mäse likvidujú výživnú hodnotu nukleoproteínov [5].
Zníženie kvality potravín: mikrovlny podstatne urýchlili štrukturálne rozpad všetkých testovaných potravín.

Biologické účinky mikrovĺn

Vystavovanie mikrovlnným emisiám má negatívne účinky na celkové biologické zdravie ľudí. To sa nevedelo až do doby, než Rusi pri experimentoch s vysoko sofistikovaným vybavením odhalili, že ľudia môžu byť mikrovlnami nepriaznivo postihnutí bez toho, aby jedli jedlá vystavené mikrovlnnému žiarenia. Ukázalo sa, že samotný vstup do energetických polí v okolí týchto zariadení má výrazne škodlivejšie vedľajšie účinky. Na základe takto získaných poznatkov Sovieti v roku 1976 zakázali všetky mikrovlnné zariadenia zákonom.

Tu sú účinky, pozorované u ľudí "nepriamo" vystavených mikrovlnám.

Postupný kolaps vitálneho energetického poľa: u osôb zdržiavajúcich sa v blízkosti zdroja mikrovĺn, napríklad pri zapnutej mikrovlnnej rúry, dochádza k oslabeniu vitálnych energetických polí. Stav sa zhoršuje úmerne dĺžke expozície.
Zníženie energie buniek: elektrické napätie v bunkách, najmä krvných a v lymfatickej tekutine, u ľudí v blízkosti týchto aparátov klesá.
Destabilizácie látkovej výmeny: potenciály aktivované v potrave externou energiou sú destablilizujíce a degeneratívne.
Poškodenie buniek: klesá potenciál vnútornej bunkovej blany potrebný pri katabolickom procese, čo vedie k jeho destabilizácii a narušenému prenosu živín do krvného séra.
Deštrukcia mozgových obvodov: elektrické impulzy na stykových potenciáloch mozgu degenerujú a zlyhávajú.
Narušenie nervovej sústavy: nervové elektrické obvody degenerujú a zlyhávajú. Symetria energetických polí nervových centier, ako v centrálnej, tak i v autonómnych častiach nervového systému, sa rozpadá.
Strata bioelektrickej aktivity: prejavujú sa výpadky synchronizácie bioelektrického napätia vo vzostupnom retikulárnom aktivačnomm systéme (riadiacim funkcie vedomia) [6].
Znížená vitalita: ľudia, zvieratá a rastliny v okruhu do 500 metrov od prevádzkovaného zariadenia trpia dlhodobou a kumulatívnou stratou vitality.
Poškodenie nervovej sústavy a lymfatického systému: v celom nervovom systéme a lymfatickej sústave sa tvoria permanentné "depozity" zvyškového magnetizmu.
Hormonálna nerovnováha: tvorba hormónov a udržiavanie hormonálnej rovnováhy u mužov i žien sa postupne zhoršuje a nakoniec preruší.
Narušovanie mozgových vĺn: úroveň porúch vzorcov signálov mozgových vĺn alfa, delta a theta je nápadne vyšší, než je obvyklé.
Duševné poruchy: v dôsledku neusporiadaných priebehov mozgových vĺn sa prejavujú negatívne psychické efekty. Patrí k nim straty pamäti a schopnosti koncentrácie, zníženie emocionálneho prahu, spomalenie myšlienkových pochodov a prerušovaný spánok, pri štatisticky vyššom percente u jednotlivcov dlhodobo vystavených nepretržitým okrajovým emisiám a vplyvom polí produkovaných mikrovlnným zariadením, či už išlo o mikrovlnné rúry alebo iné mikrovlnná zariadenia (obsluhy radarov ...).

Potenciálne využitie dôsledkov poškodenia mikrovlnami na kontrolu mysli.

V dôsledku náhodnej tvorby reziduálnych magnetických depozitov a väzieb vnútri biologických systémov tela (poškodenie nervovej a miazgové sústavy) nakoniec môžu byť sprístupnené ovplyvňovanie neurologické systémy (v prvom rade mozog a nervové centrá). Dlhšie trvajúca expozícia môže mať za následok dlhodobú depolarizáciu tkanív neuroelektrických obvodov. Keďže tieto vplyvy môžu spôsobiť prakticky nevratné poškodenie neuro-elektrickej integrity rôznych súčastí nervového systému [7], je príprava potravy v mikrovlnnej rúre v každom ohľade nedoporučitelná. Efekt zvyškového magnetizmu môže vystaviť časti psychoneurálnych receptor v mozgu vplyvu umelo vypestovaných mikrovlných vysokofrekvenčných polí.

Sovietsky buropsychológovia, okrem iného, teoretizovali o možnostiach psycho-telemetrických účinkov (tzn. ovplyvňovaním ľudského správania rádiovými signálmi vysielanými na kontrolovaných frekvenciách). [8] Zvažovali, či by potom vhodné subjekty - úplne nevedomky, pod prahom vnímania - vykonávali príkazy prijímané prostredníctvom mikrovlnných prenosov, pôsobiacich prostredníctvom už spomínaných narušení psychoneurálnych receptorov na ich psycho-energetické polia. Z tohto dôvodu, a kvôli 28 zhora uvedeným kontradikaciám, je použitie mikrovlnných aparátov v ľubovoľnej forme s konečnou platnosťou riskantné. Súčasné vedecké názory v mnohých krajinách však tomu, čo ilustroval zmienený sovietsky zákaz, zjavne oponujú.

Poznámky

[1] Dve skupiny glykozidov, prvý obsahuje glukózu a druhý galaktózu. Glykozidy tvoria rozsiahlu skupinu rastlinných sacharidových derivátov. Galaktóza je biely kryštalický cukor vznikajúci pri reakcii laktózy (mliečneho cukru) s vodou.
[2] Bezfarebné, horké, alkalické, kryštalické, organické substancie. Nachádzajú sa v rastlinách, obsahujú dusík a môžu mať výrazné toxické účinky. Napr. kofeín, morfium alebo strychnín.
[3] Údaj o tom ako rýchlo si môže telo sprístupniť a využiť živinu.
[4]. Organické zlúčeniny v laetrile (vitamínu B17) obsahujúce trojmocný dusík pripojený k jednému atómu uhlíka.
[5] Substancia pozostávajúca z jediného základného proteínu (zvyčajne Histon alebo protamínu) spojeného s kyselinou nukleovou (ako napríklad proteínový komplex kyseliny deoxyribonucleovej - DNK alebo proteínový komplex kyseliny ribonukleovej-RNA).
[6] Podobá sa sieti.
[7] L. R. Luria, Novosibirsk, 1975.
[8] Pérové a Luda 1974, 1975 a 1976
Zdroj: http://www.createyourhealthyhome.com/microwave-ovens.htm
Pozri aj WM magazín č 1 až 3.
WM magazín č 86 / 2009

Vyhľadávanie:
Prihlásenie:
Táto stránka je stránkou nezávislého distribútora. Stránka používa materiály z oficiálnej webovej stránky Coral Club
Powered by: Ultracode CMS